Jdi na obsah Jdi na menu
 


GERONTI ÚTOČÍ

Nově na 

 

http://altan-dahab6.webnode.cz

 

 

Česká strana senescentů radikálů (ČSSR)

 

(Člen Gerontokratické internacionály)

 

 

Úvodní prohlášení

 

Čeští gerontové organizováni v České straně senescentů radikálů chtějí stanout v čele celosvětového odboje proti všem příkořím, lstím a ústrkům, která pronásledují nejstarší členy lidského společenství.

 

Geronti všech zemí se musí i s našim přičiněním spojit, aby účinně bojovali nejen s tradičními a nesmiřitelnými nepřáteli, počínaje progresivní poruchou homeostázy a homeodynymiky, změnami v biochemickém složení tkání, progresivním poklesem fyziologických funkcí, redukcí schopností adaptivně reagovat na enviromentální podněty a konče rafinovanými nástrahami v podobě zkracování telomer, ale i proti příkořím, lstím a ústrkům, které gerontům připravují šiky usmrkanců ze všech oblastí společenského života.

 

Zvýšená radikalizace českých gerontů byla zaznamenána poté, co jim usmrkanci reprezentující trosky české státnosti vhodili do klobouku 45 zcela nesměnitelných a ani jinak neupotřebitelných korun. Česká strana senescentů - radikálů, jako avantgarda českých gerontů, proto vysoko zvedá prapor odboje proti takovým urážkám.

 

Čeští gerontové organizováni v České straně senescentů radikálů vyzývají všechny zestárlé - a tedy způsobilé občany ve věku nad 70 let - k radikálním organizovaným akcím, které povedou k nastolení nekompromisní gerontokracie v duchu vědeckého programu Gerontokratické internacionály.

 

Základní programové cíle

 

  • Základním programovým cílem České strany senescentů radikálů je nastolení nového, pokrokovějšího politického uspořádání země. Již dále nelze strpět, aby o veřejných věcech rozhodovala myriáda decentralizovaných institucí řízených nezodpovědnými usmrkanci ve věku do 70 let. Pod vedením České strany senescentů radikálů bude zřízena jediná instituce ztělesňující zákonodárnou i výkonnou pravomoc - Gerusie. Členové Gerusie budou voleni přímou volbou občany, kteří v den konání voleb dosáhnou minimálního věku 70 let. Mandát takto zvolených gerontů bude trvalý a jen smrt je vysvobodí z této nejvyšší a posvátné funkce. I těm největším ignorantům musí být zřejmé, že takto koncipované zemské uspořádání bude maximálně šetrné ke státnímu rozpočtu a nebude potřebné zbytečně vysoko daňově zatěžovat pracující usmrkance.

 

  • Nově zavedené politické uspořádání země bude nutné co nejefektněji prezentovat celému světu. V této souvislosti bude především potřebné zemi přejmenovat. Česká strana senescentů radikálů učiní průtrž nedůstojnému tápání, zda sami sebe máme nazývat Českou republikou nebo Českem. V zájmu posílení sousedských vztahů, které nám zaručí vřelé a srdečné přijetí do lůna Evropy bude země přejmenována na Gerusienland. Spolu s přejmenováním země bude nutné zavést i novou hymnu; není dost dobře možné, aby hrdí Gerusienlanďané veřejně (hic !) přiznávali, že nevědí kde bydlí. Zrovna tak bude muset být zrušen státní svátek připadající na 28.říjen. Nesmíme se nadále stát terčem posměchu, že oslavujeme stát, který neexistuje. Jediné co nebude přejmenováno nebo zrušeno je Česká strana senescentů radikálů.
  • V zájmu zachování zdání demokracie nebudou ani marginální politické strany usmrkanců zrušeny. Poté, co předloží své politické programy ke schválení politickému grémiu České strany senescentů radikálů mohou i nadále fungovat - ovšem za své, bez možnosti sponzorských darů či státních příspěvků.

 

  • Zrušen bude ústavní zákon i Ústavní soud. Pod vládou gerontokracie netřeba přijímat normy, které nikdo nerespektuje a instituce, které tyto normy dezinterpretují. Bude platit jen jeden základní zákon, který bude jasný a stručný: gerontové odpočívají a usmrkanci pracují. Je to jasné a jednoznačné rozdělení povinností, jednoznačný demokratický řád, v němž je vždy k dispozici demokratická volba - ano nebo jo.

 

  • Na bedrech gerontů však spočine ta největší společenská tíha, tj. zabezpečit biologickou reprodukci tak, aby byl vždy dostatek pracujících usmrkanců. Tuto činnost nejvyššího státního významu nelze přenechat nedospělým jedincům. V zájmu naplnění tohoto poslání budou gerontům mužského pohlaví přiděleny skupiny čerstvě zletilých mladých žen nad kterými převezmou reprodukční patronaci. V této souvislosti bude upravena úhradová vyhláška tak, aby byly přednostně pokryty náklady na potřebná povzbuzující a zpevňující farmaceutika.

 

  • V oblasti sociální politiky bude potřebné vykonat nemálo prospěšného tak, aby už tak dosažená vysoká životní úroveň gerontů ještě vzrostla. Perspektivním cílem bude stav, kdy si průměrný geront bude moci pořídit měsíčně 1,5 kg brambor, 30 dkg masa, 0,5 kg hrachu a další podobné luxusní laskominy. Rovněž bude postaráno o to, aby ceny nájmů pro geronty klesly na 87% jejich příjmů. Již dnes může Česká strana senescentů - radikálů prognosticky stanovit, že již 15 let po gerontokratické revoluci bude každá 29. rodina gerontů vlastnit vůz značky Škoda a v každé 18. rodině se budou moci pyšnit skvělým Stadionem S11.

 

  • V oblasti lidských práv bude nutné napravit minulé křivdy. Jako úkol nejvyšší státní priority v této oblasti bude náprava křivd spáchaných Haškovci. Budou osvobozeni zestátnění domovníci. Česká strana senescentů radikálů tak dá výrazně najevo, jaký je její vztah k různým pofiderním stranám v českých dějinách a učiní tak zcela mimo mezí zákona. Aby bylo právu a humanitě učiněno zadost, budou osvobození domovníci převedeni do druhého pilíře důchodového pojištění.

 

  • V národohospodářské oblasti čeká Českou stranu senescentů radikálů nelehký úkol. Bude nutné urychleně vybudovat materiální základnu pro výše uvedenou grandiózní sociální politiku. Národohospodářskou radou České strany senescentů - radikálů byl odmítnut původní plán podle kterého měli být do země pod různými sliby a záminkami nalákáni zahraniční investoři aby budovali, a pak jim měl být vybudovaný majetek zabaven bez náhrady. Tento záměr ztroskotal hlavně proto, že ani všichni dva investoři by nestačily přinést zemi v historicky krátkém čase několika měsíců kýžený prospěch. Národohospodářskou radou byl proto přijat geniální plán uvalení národní správy na majetek navrácený církvím. Jednou provždy tak bude vyřešen spor o majetkoprávní vyrovnání - církvím bude majetek navrácen a stát bude z navráceného majetku kořistit ve prospěch gerontů. Tento postup významně přispěje i k potřebné politice zaměstnanosti - osvobození domovníci převezmou národní správu nad kostely a zestátnění kostelníci převezmou uvolněné pozice domovníků.

 

  • K tomuto hlavnímu zdroji příjmů, potřebnému pro další zvyšování životní úrovně gerontů, je možné přičíst i velmi příjemný dodatkový zdroj ze státního povolebního příspěvku, který Česká strana senescentů radikálů získá bez ohledu na konkrétní volební výsledek. Výše tohoto povolebního státního příspěvku bude rovna součtu všech příspěvků, které by teoreticky mohly připadnout součtu všech politických stran voleb se účastnivších. Takto získané dodatečné zdroje budou rozděleny stejným dílem mezi všechny geronty. Podle předběžných propočtů získá takto každý geront jednou za 4 roky majetek v hodnotě 48-57 Kč, což je více, než se podařilo ve prospěch gerontů zabezpečit současným vládnoucím usmrkancům. Bude-li to z příjmového hlediska potřebné, zkrátí se zákonem stanovené volební období.

 

  • Vědecký, kulturní, vzdělávací a společenský život Gerusienlandu bude řízen Gerusií. Koncepce pro řízení těchto oblastí je ve stádiu vzniku. Už nyní je však jasné, že ze všech vědeckých, umělecko-literárních a vzdělávacích děl musí být navždy vymazán výrok “Senectus ipsa est morbus” spolu se jménem jeho autora. Pod hrozbou mimořádných trestů bude ve společenském styku zakázáno pejorativně užívat pojmu “geront”. Do všech vědeckých, umělecko-literárních děl a učebnic všech typů budou povinně zařazovány statě oslavující stáří jako nejkrásnější a nejpříjemnější lidský věk, spolu s kolorovanými obrázky stařečků a stařenek. Ani jedno z výše uvedených děl nesmí obsahovat sebemenší spojitost s pojmy “Proenzi”, “inkontinence” či “trvalá zubní náhrada”.

 

Stanovy a organizační řád

 

1. Česká strana senescentů radikálů (dále jen ČSSR) je avantgardním spolčením ušlechtilých a uvědomělých starců a stařenek, kteří se snaží pod vedením Gerontokratické internacionály zakroutit krkem všem, kdo sahají po jejich majetku a usilují o snižování jejich vysoké životní úrovně. Všem těmto zaprodancům a zpátečníkům ČSSR vzkazuje: Usilovně pracujte a budete se mít tak dobře jako my!

 

2. Členem ČSSR se může stát každý, kdo dosáhl věku 70 let, je občanem ČR či ČR navštívil jako turista, případně o ČR jen četl. Členství v ČSSR nebrání rasový původ, náboženské vyznání, pohlaví ani jiná tělesná vada. Co však brání ve vstupu do ČSSR je současné či bývalé členství v některé ze současných etablovaných stran. Vítanými členy ČSSR jsou všichni  politici EU, protože svými činy jasně prokázali, že jejich kognitivní schopnosti jsou na úrovni požadované Gerontokratickou internacionálou.

 

3. Do ČSSR jsou členové přijímáni na základě pozitivního lustračního osvědčení. To jasně dokládá, s kým kandidát vstupu do ČSSR spolupracoval a co je tedy možné od něj očekávat. Negativní lustrační osvědčení je potencionálním důkazem toho, že kandidát je schopen spolupracovat s kýmkoli.

 

4. Členem ČSSR se výjimečně může stát i mladistvá osoba ve věku do 70 let. Podmínkou takového přijetí je, aby byl kandidát před dosažením věku 70 let minimálně 15 let členem Strany senescentů mládežníků (dále jen SSM), byl doporučen dvanácti ručiteli - členy ČSSR a šesti kmotry z Politického grémia ČSSR.

 

5. Všechny výše uvedené zásady týkající se členství se netýkají zakládajících členů strany.

 

6. Do strany jsou přednostně přijímána hezká děvčata, splňující ustanovení 2.,3. a 4. O tom, která děvčata jsou hezká rozhodují zakládající členové strany.

 

7. Strana ČSSR se nikde neregistruje, nikomu se nezodpovídá a zásadně nikomu nedovoluje nahlížet do svého hospodaření.

 

8. Strana nevolí předsedu. Navenek ji reprezentují místopředsedové. Místopředsedou je každý člen ČSSR, který si ještě dovede vzpomenout jak se jmenuje, kde bydlí a kolik je hodin.

 

9. Člen ČSSR není povinen platit členské příspěvky. Tuto povinnost za člena přebírá strana, která automaticky do své pokladny převádí podíly, které na člena připadají z titulu povolebního státního příspěvku.

 

10. Členství zaniká úmrtím člena.

 

11. Zakládajícím členům strany členství nikdy, tedy ani úmrtím, nezaniká. Žijící členové strany jsou povinni vydávat tiskem a předčítat na schůzích strany díla zakladatelů (zejména díla typu Rock 1 až Rock nekonečno, Zápisníčky z cest a cestiček ap.)

 

Pozn. autora

Idea tohoto projektu se zrodila tak, jak se rodí všechny geniální věci, t.j. ve víru vášní  po osmi až deseti dvanáctistupňových plzeňských pivech. Místem tohoto geniálního zrodu byla pražská restaurace “Antal” dne 29.10.2013